Lv En Ru
Bharata.LV
Sākumlapa      Par mums      Jaunumi      Kā kļūt par biedru      Kontakti un partneri      
Par biedru uzņemšanas kārtībuKĀ KĻŪT PAR BIEDRUBiedru iestāšanās Biedrībā

Izraksts no Biedrības statutiem:
3.1.1. par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta statūtos minētos mērķus un uzdevumus,
iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu;
3.1.2. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde;
3.1.3. lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde atklāti balsojot;
3.1.4. biedram ir pienākums iemaksāt biedra iestāšanās maksu 1 (viena)  mēneša laikā no valdes pieņemta apstiprinoša lēmuma.

 
Biedrības biedra naudas apmērs un apmaksas kārtība

Izraksts no Biedrības dibināšanas sapulces protokola par biedra naudas apmēru un apmaksas kārtību:

Noteikta biedra iestāšanas maksa 10 eiro apmērā, kas jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā no iestāšanas brīža un noteikta biedra nauda 15 eiro apmērā par vienu kalendāro gadu.


Biedru tiesības un pienākumi.

Izraksts no Biedrības statutiem:
 
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. brīvi darboties citās organizācijās;
4.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

4.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedru naudu;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
4.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju.

Iestāšanās rīcības plānu sk. sadaļā "Par biedru uzņemšanas kārtību"

 
AKTUĀLI

Copyright Bharata.lv 2011