Lv En Ru
Bharata.LV
Sākumlapa      Par mums      Jaunumi      Kā kļūt par biedru      Kontakti un partneri      
Statūti    ::    Dibinātāji    ::    Valde    ::    Rekvizīti    ::    PreseiBIEDRĪBAS
KULTŪRAS CENTRS BHARATA
STATŪTI


Rīga, 2011.gada 10.martā.

1. nodaļa. Biedrības juridiskais statuss.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Kultūras centrs BHARATA” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums: KC Bharata.
1.2. Biedrība ir juridiska persona ar savu nosaukumu un norēķinu kontu bankā.
1.3. Biedrība darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
1.4. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 
2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrība ir radoša organizācija, kuras mērķis ir bagātināt Latvijas kultūras vidi ar dažādu kultūras pasākumu producēšanu, kā arī  veicināt sabiedrības sapratni par bagāto Indijas kultūrvidi,  iepazīstināt to ar Indijas kultūras daudzveidību, veidot draudzīgas attiecības starp latviešu un indiešu sabiedrību;

2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. nodrošināt kvalitatīvu indiešu klasiskās dejas apmācību Latvijas iedzīvotājiem un augstas kvalifikācijas dejotāju sagatavošanu;
2.2.2. sekmēt kultūras un ar kultūru saistītos apmācības programmu norišu daudzveidību Latvijā,
rosināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras procesos;
2.2.3. veicināt starpnacionālas, starpkultūras komunikācijas un kultūrapmaiņas, īpašu uzmanību vērstot uz Indijas kultūras popularizēšanu;
2.2.4. veicināt indivīda kultūrizglītības, interešu izglītības un mūžizglītības iespējas,
veicināt garīgo un fizisko personības pilnveidošanos;
2.2.5. popularizēt Indijas un citu valsts kultūru Latvijā un ārpus tās robežām, tādējādi radot multikultūras vidi;
2.2.6. veicināt dejas un mūzikas nozares attīstību;
2.2.7. popularizēt dažādu dejas virzienu un kustību kultūras attīstību, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
2.2.8. atbalstīt starpnozaru un multimediju projektus;
2.2.9. veicināt sadarbību starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem un kultūras nozares pārstāvjiem kopīgu mērķu sasniegšanai;
2.2.10. dibināt sadarbības attiecības ar organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem;
2.2.11. nodrošināt informācijas pieejamību interneta mājaslapā par kultūras pasākumiem aktivitātēm un aktualitātēm.

2.3. Biedrības darbības veidi:
2.3.1. profesionālās pilnveides kursu, semināru, radošo nometņu un citu ar tālākizglītību saistītu pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
2.3.2.  interešu izglītības un tālākizglītības programmu un kultūras projektu izstrāde un īstenošana;
2.3.3.nacionāla un starptautiska mēroga konkursu un koncertu rīkošana patstāvīgi vai  sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām;
2.3.4. kultūras, t.sk., festivālu, konferenču, semināru, radošo darbnīcu, meistarklašu u.c. pasākumu rīkošana patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu partneriem un nevalstiskām organizācijām;
2.3.5. dejas un mūzikas menedžmentu kolektīvu un soloizpildītaju koncertdarbības atbalstīšana;
2.3.6. sadarbība ar citām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem;
2.3.7. izdevējdarbība;
2.3.8. labdarības pasākumu organizēšana un atbalstīšana, finanšu līdzekļu piesaistīšana ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšana;
2.3.9. saimnieciskās darbības veikšana, kā arī citu darbību atbalstīšana Biedrības mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
3.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

3.1. Biedru iestāšanās:
3.1.1. par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta statūtos minētos mērķus un uzdevumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu;
3.1.2. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde;
3.1.3. lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde atklāti balsojot;
3.1.4. biedram ir pienākums iemaksāt biedra iestāšanās maksu 1 (viena)  mēneša laikā no valdes pieņemta apstiprinoša lēmuma.

3.2. Biedru izstāšanās:
3.2.1. biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
3.2.2. biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   3.2.2.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
   3.2.2.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   3.2.2.3. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai citādi kaitē Biedrības darbībai.
3.2.3. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 
4.    nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
 
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. brīvi darboties citās organizācijās;
4.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

4.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedru naudu;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
4.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju.

 
5.    nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

5.1. Biedrības biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
5.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri.
5.3. Biedru kopsapulce ievēl izpildinstitūciju un revīzijas institūciju.
5.4. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
5.5. Ārkārtas biedru kopsapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai Biedrības revidenta pieprasījuma vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
5.6. Par Biedrības kopsapulces sasaukšanu biedri ir jāinformē ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces sasaukšanas.
5.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
5.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, tad trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
5.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

5.10. Tikai Biedrības biedru kopsapulce ir tiesīga:
5.10.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
5.10.2. apstiprināt Biedrības gada pārskatu pēc revīzijas institūcijas atzinuma saņemšanas;
5.10.3. noteikt vienotu iestāšanās maksu un biedru naudas apmērus;
5.10.4. ievēlēt vai atcelt Biedrības valdi un revidentu;
5.10.5. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, Biedrības valdes sastāva izmaiņām.
 

6.  nodaļa. Izpildinstitūcija.
 
6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir patstāvīgi funkcionējoša valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem.
6.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde pati sadala savus pienākumus starp valdes locekļiem.
6.3.Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopā ar otru valdes locekļi.

6.4. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, t.sk., Biedrības valdei ir tiesības:
6.4.1. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
6.4.2. veikt citus Biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus;
6.4.3. Biedrības valde nosaka jautājumus, kuru lemšanai valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama valdes piekrišana;
6.4.4. sagatavot un iesniegt biedru kopsapulcei priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
6.4.5. starplaikos starp Biedrības biedru kopsapulcēm uzņemt jaunus biedrus, ja tie piekrīt un atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.

6.5. Pēc biedru kopsapulces lēmuma pieņemšanas par valdes locekļa darba apmaksu, valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

6.6. Biedrības valdei ir pienākums:
6.6.1. ievēlēt valdes priekšsēdētāju;
6.6.2. sasaukt valdes sēdes ne retāk kā reizi sešos mēnešos;
6.6.3. pārzināt un vadīt Biedrības darbību, nodrošinot Biedrības biedru kopsapulces lēmumu izpildi, kā arī sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un veikt organizatorisko darbu, kas nepieciešams lēmumu izpildei;
6.6.4.  kontrolēt un pārbaudīt valdes priekšsēdētāja darbu;
6.6.5. atskaitīties un informēt Biedrības biedru kopsapulci par valdes darbu ne retāk kā vienu reizi gadā.

6.7. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
6.8. Valdes sēdi sasauc priekšsēdētājs vai divi valdes locekļi.
       
7.    nodaļa. Valdes priekšsēdētājs.
 
 7.1. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums:
 7.1.1.vadīt Biedrības darbību un pārstāvēt to atbilstoši Biedrības kopsapulces vai valdes pilnvarojumam;
7.1.2. nodrošināt Biedrības biedru kopsapulces lēmumu izpildi;
7.1.3. atskaitīties valdei un Biedrības biedru kopsapulcei, pamatojoties uz tās pieprasījumu;
7.1.4. atbildēt par Biedrības līdzekļu izlietošanu;
7.1.5. lemt jautājumus, kas ir tieši saistīti ar Biedrības statūtos noteiktiem mērķiem un uzdevumiem.

7.2. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības:
7.2.1. pārstāvēt Biedrību jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, t.sk., pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, gan Latvijas, gan starptautiskās organizācijās, ja Biedrības biedru kopsapulce nav lēmusi savādāk;
7.2.2. izstrādāt un sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā un iesniegt tos valdei un Biedrības biedru kopsapulcei lēmuma pieņemšanai.
 
8. nodaļa. Revīzijas institūcija

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
8.2.Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.

8.3. Biedrības revidentam ir pienākums:
8.3.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. sniegt atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revidents revīziju veic Biedrības biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
 
9.    nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība
 
9.1.Biedrības līdzekļus veido:
9.1.1.    Biedrības biedru iestāšanās nauda un biedru nauda;
9.1.2.    juridisku un fizisku personu ziedojumi, granti;
9.1.3.    valsts un pašvaldību budžeta finansējums programmu un projektu īstenošanai;
9.1.4.    ienākumi no Biedrības saimnieciskās darbības;
9.1.5.    citi likumiski atļautie ienākumi.

9.2.    Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedrības valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
9.2.1.    Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei;
9.2.2.    Biedrības darbības nodrošināšanai;
9.2.3.    darbinieku algošanai.
 
10.    nodaļa. Biedrības kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana
 
10.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu kopējā vērtībā līdz Ls 500.
10.2. Biedrības valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu kopējā vērtībā līdz Ls 1000.
10.3. Par kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanu lemj Biedrības kopsapulce.
10.4. Biedrības biedru kopsapulce lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vērtībā virs Ls 1000.
10.5. Tikai Biedrības biedru kopsapulce var pieņemt lēmumu par Biedrības īpašumā esošā kustamā vai nekustamā īpašuma vērtībā virs Ls 1000 atsavināšanu un īpašuma apgrūtināšanu.
 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011. gada 10. martā.

 
AKTUĀLI

Copyright Bharata.lv 2011